Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
1. Chrzest święty

Sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 13.30.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do chrztu świętego:

 1. Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
 2. Pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza własną parafią.
 3. Świadectwo ślubu kościelnego.
 4. Dane personalne rodziców chrzestnych (świadków): imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
 5. Zaświadczenie stwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której chrzestni mieszkają.
 6. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

 

Do przyjęcia zadania rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy: 

 

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadają wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 5. Nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, żyjący w konkubinacie, a także młodzież nie biorąca udziału w katechizacji nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.
 8. Rodzice chrzestni powinni być obecni w czasie udzielania sakramentu, gdyż ich zadaniem jest, wraz z rodzicami, przedstawianie dziecka do chrztu.

 

zatrudniając kamerzystę lub fotografa, warto zapytać o zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów uroczystości liturgicznych

 

2. Bierzmowanie

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Udział we Mszy św. niedzielnej o godz. 9.30, potwierdzony wpisem do indeksu;
2  Miesięczna spowiedź oraz udział jeden raz w tygodniu w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe);
4. Udział w miesięcznej katechezie w kościele (termin podawany jest na mszy św.);
5. Udział w katechizacji szkolnej, prowadzenie zeszytu, nienaganne sprawowanie podczas lekcji;
6. Do końca września należy dostarczyć akt chrztu;
7. w klasie pierwszej piszemy podanie do ks. Proboszcza z prośbą o przyjęcie do grona kandydatów;
8. w klasie drugiej zwracamy się z pisemną prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania do ks. Arcybiskupa;
9. w klasie trzeciej dokonujemy wyboru patrona - jego imię zostanie nam nadane w czasie liturgii sakramentu;
10. Uczniowie spoza gimnazjum nr 12 dodatkowo winni przedstawić zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie od swojego katechety.

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii.
Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią.

 

3. Pierwsza Komunia święta

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje uczestictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.30 i w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe) oraz miesięczne spotkania dla Rodziców.

Niezbędna jest metryka chrztu - należy ją przynieść siostrze katechetce do końca października.

Jeśli odległośc do parafii chrztu jest zbyt wielka (np. Kraków lub dalej), można z siostrą ustalić inny, dogodny termin.

 

 

4. Sakrament chorych

Prosząc o przyjście księdza z posługą sakramentalną, należy poinformować o stanie chorego (czy jest przytomny i będzie mógł przyjąć Komunię św.).

Przed przybyciem księdza przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapaloną gromnicę.

Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach przedpołudniowych.
W wypadku poważnego zagrożenia życia – w każdej chwili na żądanie!

 

5. Sakrament małżeństwa

do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

- aktualne metryki chrztu (wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu)

- świadectwo bierzmowania (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu nie ma na metryce chrztu)

- dowody osobiste (oraz ewentualne zaświadczenie o tymczasowym meldunku)

- ostatnie świadectwo katechizacji

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (15 spotkań - najczęściej w ramach ostatniej klasy szkoły średniej); w naszym dekanacie prowadzony jest taki kurs raz w roku w parafii św. Stanisława Kostki (luty - marzec)

- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych (5 tematów - w każdą sobotę o godz. 18.00)

       UWAGA! Każda parafia ma obowiazek przygotowania narzeczonych do zawarcia zwiazku małżeńskiego. W  parafii pw. Miłosierdzia Bożego nauki przedmałżeńskie prowadzimy dla narzeczonych, którzy wcześniej złożyli dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego w biurze naszej parafii oraz ustalili termin zawarcia ślubu.

- udział w naukach Poradnictwa Rodzinnego (2 spotkania: pierwszy i drugi czwartek miesiąca o godz. 19.15)

- zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. (I - zaraz po pierwszej wizycie w biurze, II - tuż przed ślubem)

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne w przypadku tzw. ślubu konkordatowego - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą ślubu) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.

pamiętać należy o umówieniu się z organistą: dardass@wp.pl tel. 505594365 - telefony anonimowe (bez wyświetlonego numeru) nie będą odbierane.

zatrudniając kamerzystę lub fotografa, warto zapytać o zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów uroczystości liturgicznych

 

6. Sakrament pokuty

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1.    Rachunek sumienia
•    można wykorzystać gotowy rachunek sumienia z wszelkiego rodzaju książeczek, modlitewników i opracowań
•    można przygotować się w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych
•    zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych: 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6; Mt 25
•    najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia!

2.    Żal za grzechy
•    niedoskonały
•   doskonały - to taki, który wypływa z miłości do Boga

3.    Mocne postanowienie poprawy
•    winno być konkretne! (jedna rzecz, nad którą pracuję)

4.    Szczera spowiedź
•    grzechy śmiertelne (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych) także co do liczby i okoliczności
•    grzechy powszednie

5.    Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
•    pokuta nadana przez spowiednika
•    naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech innym ludziom i Bogu.

 

W naszym sanktuarium spowiedź św. w czasie każdej mszy św. oraz w piątek od 17.00

 

Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego) nie mogą uzyskać ważnego rozgrzeszenia!

Zatajenie takich okoliczności czyni spowiedź nieważną, a Komunia św. przyjmowana po takiej spowiedzi jest świętokradztwem.

(zobacz kanon 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego)

 

Sakramentalia: Pogrzeb katolicki

Zgłaszając w biurze parafialnym śmierć bliskiej osoby, należy przynieść ze sobą:

1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

2. zaświadczenie z zakładu pogrzebowego z informacją o dacie i godzinie pogrzebu

3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeżeli chory przed śmiercią do nich przystąpił.